Ekim ayı meclis toplantısı kararları açıklandı

Ekim ayı meclis toplantısı kararları açıklandı NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı kararları açıklandı. 15.05.2020 tarih ve 26 sayılı belediye meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen konulara ilişkin 07.09.2020 tarihli İmar Komisyon Raporu okundu. İlimiz 20 Temmuz Mahallesi K33D15A4B pafta, 1346 ada 5 nolu parsel şehrimiz imar planında E:2.00 Yençok:15.50m Resmi Kurum Alanına […]

 Ekim ayı meclis toplantısı kararları açıklandı

06.10.2020 - 12:04

Güncelleme : 06.10.2020 - 12:04

Ekim ayı meclis toplantısı kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısı kararları açıklandı.

15.05.2020 tarih ve 26 sayılı belediye meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen konulara ilişkin 07.09.2020 tarihli İmar Komisyon Raporu okundu.

İlimiz 20 Temmuz Mahallesi K33D15A4B pafta, 1346 ada 5 nolu parsel şehrimiz imar planında E:2.00 Yençok:15.50m Resmi Kurum Alanına (Tapu Kadastro Müdürlüğü) isabet etmekte olup, mevcut bina ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yeni bina yapımına ihtiyaç duyduğunu belirterek sunulan imar plan değişikliği incelenmiştir. İmar Plan Değişikliği ile çekme mesafelerinde değişiklik yapıldığı, yüksekliğin 21.00m olarak belirlendiği görülmüş olup, kamu kurumunun ihtiyacı doğrultusunda ve kamu yararı olduğu göz önünde bulundurularak 1/1000 UİP-50091552 plan işlem numaralı imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; İlimiz Güzelyurt Mahallesi K33D15B3A pafta, 1771 ada 1 nolu parselin imar plan değişikliğinin imar komisyonunda daha sonra değerlendirilerek tekrar belediye meclisine getirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince 2021 – 2022 – 2023 Mali Yıllarına ait Bütçelerin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere alımı yapılacak spor malzemeleri için Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında Ortak Hizmet Projesi Protokolü imzalanmasına ve işlemler için Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor Anonim Şirketinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve sermayesini güçlendirmek için sermaye artırımına gidilmesine, şirket sermayesinin 6.000.000,00TL (Altı Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, artırılan 5.750.000,00 sermayenin 1.103.220,37 TL miktarının nakdi olarak ödenmesine; kalan 4.646.779,63 TL miktarın TTK 128 ve 342. Maddeleri gereğince ayni sermaye olarak karşılanmasına; Nevşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/105 D.İş sayılı dosyasında belirlenen bedel olan 4.646.779,63 TL esas alınmak suretiyle, Nevşehir Belediyesi mülkiyetindeki, Kapucubaşı Mahallesi Eyüp Sokak No: 11 Nevşehir adresinde bulunan ve tapuda Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, 14 ada, 14 parsel numarada kayıtlı dükkan niteliğindeki 52 nolu bağımsız bölüm taşınmazın ayni sermaye olarak konulmasına ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor Anonim şirketine devrine, oybirliği ile karar verildi.

11.09.2020 tarihli dilekçe ile Değer Artış Ücretinin yüksek olduğu gerekçesiyle 05.08.2020 tarih ve 67/4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan imar plan değişikliğine yapılan itirazın kabulüne; söz konusu taşınmazın eski plan hükümlerine göre (Ayrık nizam 5 kat müsaadeli Taks:0.30 Kaks:1.50 konut alanı) yeniden onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyeye ait bulunan Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:32 adresinde bulunan 748 m²  kapalı alanlı yerin 111 m² kısmının Kop Tematik Cebir Kütüphanesi Projesi ile ilgili olarak 5 yıl süreyle Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz tahsis edilmesine, ekli işbirliği protokolünün kabulüne ve protokolün imzası için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Camiatik Mahallesi Tapunun 42 pafta, 297 ada, 9 parselde bulunan 173,58 m² taşınmaz üzerine büfe yapılması karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince 10 yıl süreyle kiraya verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

İlimiz 2000 Evler Mahallesi 559 ada 1 parsel ve çevresinde imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın