KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI Konu: İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay’ın “Alan Yönetimi Başkanlığı Kapadokya Bölgemizde Ne Yapmak İstemektedir?” başlıklı yazısı hakkında; İl Başkanı her ne kadar aksini iddia etse de Kapadokya Alan Başkanlığı, 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. Olmadığı öne sürülen Kanunun Amaç başlıklı […]

 KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

12.02.2021 - 14:50

Güncelleme : 12.02.2021 - 14:50

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI
BASIN AÇIKLAMASI
Konu: İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay’ın “Alan Yönetimi Başkanlığı Kapadokya Bölgemizde Ne
Yapmak İstemektedir?” başlıklı yazısı hakkında;
İl Başkanı her ne kadar aksini iddia etse de Kapadokya Alan Başkanlığı, 7174 sayılı Kapadokya Alanı
Hakkında Kanun ve 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur.
Olmadığı öne sürülen Kanunun Amaç başlıklı 1 maddesinden de anlaşılabileceği üzere Kapadokya Alan
Başkanlığı, Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal
kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması,
planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi için kurulmuştur.
İl Başkanı’nın yazısından da genel olarak bu bütüncül koruma ve denetim konusundan rahatsız olduğu
anlaşılmaktadır. Alan Başkanlığı kurulmadan önce aynı alanda birden çok yetkili idarenin oluşu denetimi
zorlaştırmış ve kendisinin de ifade ettiği gibi UNESCO Dünya Miras Listesine alınmaya hak kazanabilecek
güzellikte olan alanların talanına yol açmıştır.
Alan Başkanlığı tüm bu görsel kirliliği ve Kanun tanımazlığı önlemek amacıyla bünyesindeki şehir
plancısı, arkeolog, sanat tarihçisi, mimar, harita mühendisi, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, restoratör, idari
uzman ve destek personeli olmak üzere toplam 63 personel ile özveri ile çalışmaktadır.
Her ne kadar İl Başkanı Alan Başkanlığının kapatılarak yeniden koruma bölge kurulunun kurulmasını
önerse de aslında Kapadokya Alan Komisyonu, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Komisyonunun görev ve yetkilerini tek elde toplayan ve alanın niteliği nedeni ile komisyon
üyeleri üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama bölümlerinin yanı
sıra jeoloji, hukuk, biyoloji veya kimya bölümlerinden mezun olmuş, alanında uzman ve en az on yıl deneyime
sahip üyelerden oluşan benzer bir kuruluştur. Ayrıca Komisyonda, Nevşehir İl Özel İdaresinden
görevlendireceği bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım
ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek, alanlarında uzman
birer üye, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca görevlendirilecek bir üye ve görüşülecek konu ile ilgili belediye
başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci üye bulunmaktadır.
Kapadokya Alan Başkanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirmiş olduğu hızlı bürokratik
sürecin bir yansıması olarak bölgedeki 3-4 yıldan önce bitmeyen işlem süreleri ortalama bir aya indirilmiştir.
Kapadokya Alanı sınırları içerisinde toplam 395 yıkım kararı alınmış yapı bulunmaktadır. Bu karardan
156 adeti Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; 78 adeti Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma
Komisyonu; 161 adeti ise Kapadokya Alan Komisyonu tarafından alınmıştır. Kaldırılma kararı alınmış 239 adet
kaçak yapı 2019 yılında, 71 adet kaçak yapı 2020 yılında, 33 kaçak yapı 2021 yılında kaldırılmıştır. Yapılan
Yıkım Faaliyetleri yalnızca Göreme özelinde olmayıp Göreme’de 28, Avanos’ta 13, Uçhisar’da 11, Ürgüp’te
34, Ortahisar’da 15, Nar’da 3 izinsiz uygulama kaldırılmıştır. Alan Başkanlığınca yapılan yıkımların tamamı
kesin yapılaşma yasağı olan 1. derece arkeolojik ve 1. derece doğal sit alanlarında gerçekleştirilmiştir.
Her şeyden önce bir kamu kurumu olan Kapadokya Alan Başkanlığının ayrımcılıkla itham edilmesi
Devleti vatandaşları arasında hizmet ayrımı yapmakla suçlamakla emsaldir. Yaklaşık 1.5 yıldır hizmet vermekte
olan Alan Başkanlığınca herhangi bir kişi veya gruba ayrımcılık yapılmamış, alan sınırları içerisinde kime ait
olduğuna bakılmaksızın izinsiz yapıldığı tespit edilen otel, işyeri, at çiftliği, ticari işletme, villa vb.
taşınmazlardaki aykırılıklar ortadan kaldırılmıştır. Ancak iddia edildiği şekilde herhangi bir tarımsal faaliyeti
engelleyecek ağaç başı para cezası kesilmesi veya ağaç sökümü gibi bir işlem tesis edilmemiştir. Alan
sınırlarındaki arazilerde (tarla, bağ, bahçe…vs) tarımsal üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra
mevcut tarım yapılan arazilerde, ilgili yasa ve mevzuata göre doğal topoğrafyaya uygun olarak hazırlanmış
tarımsal amaçlı depo ve bağ evlerinin yapımına yasal çerçevede izin verilebilmektedir. Alan Başkanlığınca
Kapadokya Alan Komisyonuna sunulmak üzere bölgenin tarımsal depo ihtiyacına yönelik tasarım ve tipoloji
çalışmaları yapılmıştır.
Kapadokya Alan Başkanlığı yörenin ihtiyacına yönelik birçok altyapı (elektrik, su, fiber, doğalgaz vs.)
projesini hızla onaylanarak faaliyete geçirmiş olup Uçhisar-Ortahisar-Göreme doğalgaz hattı altyapı projesi de
bunlardan biridir.
Sayın Başkanın çirkin ve kümes gibi diye tarif ettiği Cevizlibağ ve Paşabağların’da yapılan uygulamalar
Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmadan önce Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıkları Komisyonunca çevre
düzenleme projeleri kapsamında onaylanmış ve uygulanmıştır. Bu projeler de doğal yapıyla uyumlu çevresel
faktörler gözetilerek hazırlanmıştır. TOKİ tarafından hazırlanan Ürgüp Üçgüzeller Çevre Düzenleme Projesi ise
Kapadokya Alan Komisyonunca onaylanmıştır. Ayrıca Dervent ve Esentepe bölgelerinde proje çalışmaları
devam etmektedir.
Son olarak Kapadokya Alan Başkanlığının Üst Ölçekli İmar Planı yaptırma hazırlığında olduğuna
değinilerek asıl amacın belediyelerin imar yetkisini elinden almak olduğu ifade edilmiştir. Alan Başkanlığının
Üst Ölçekli Plan yapma yetkisi 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanundan gelmekte olup söz konusu
plan çalışmaları ihale aşamasındadır. Üst ölçekli planın onaylanmasından sonra Belediyeler İmar Planı ve
Revizyonları hazırlayabileceklerdir. Bir alanın üst ölçekli planının hazırlanması oranın ranta açıldığı anlamına
gelmemekte olup aksine kontrollü koruma ve gelişim için ön koşuldur.
Yukarda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere İl Başkanınca ileri sürülen iddialar gerçeği
yansıtmamakta olup Kapadokya Alan Başkanlığını karalayarak Kamuoyunda küçük düşürme amacı
gütmektedir. Kurulduğu günden beri kuruluş amacı doğrultusunda çalışan Kapadokya Alan Başkanlığı yetki
sınırları içinde bölge halkının ihtiyaçlarını önceleyen, bunun yanında kültürel ve doğal değerlerin korunmasını
sağlayan, izinsiz yapılaşmanın önüne geçen, bölgenin ihtiyaçlarına göre proje üreten duruşunu sergilemeye
bundan sonra da devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın