Hayvancılık yatırımlarına % 50 hibe

Hayvancılık yatırımlarına % 50 hibe NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Süt Üreticileri Birliğince yapılan açıklamada büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin kararın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Büyükbaş (10-50 Baş) Küçükbaş (100-300 Baş) İnşaat (Yeni veya kapasite arttırımı) Makina ve Ekipman Alımı Yatırımlarında %50 hibe Bu Kararın amacı; mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin […]

 Hayvancılık yatırımlarına % 50 hibe

24.05.2021 - 10:48

Güncelleme : 24.05.2021 - 10:48

Hayvancılık yatırımlarına % 50 hibe

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Süt Üreticileri Birliğince yapılan açıklamada büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin kararın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Büyükbaş (10-50 Baş)

Küçükbaş (100-300 Baş)

İnşaat (Yeni veya kapasite arttırımı)

Makina ve Ekipman Alımı

Yatırımlarında %50 hibe

Bu Kararın amacı; mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modem hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Bu Karar kapsamında, işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alınılan için hibe desteği verilir.

Hibe programı 2021 yılı için uygulanır.

Yatırım konulan ve hibe oranlan

Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlarda hibe ödemesi yapılır.

Yatırım Konuları________________ Uygulanacak Hibe Oranı (%)

Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu                50

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı                                         50

Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi,

seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı,

hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk                                   50

Bu Karar kapsamında, başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlanabilir. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı taralından karşılanır.

Bu Karar kapsamında uygulanacak hibelerden, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımım tamamlayan gerçek veya tüzel kişiler yararlanır. Bakanlık, bölgesel gelişmişlik farklılıklarım dikkate alarak başvuru şartlarını belirler ve başvuruları onaylar.

Finansman ve ödemeler

Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen Hayvancılığın Geliştirilmesi Programında yer alan sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu Karar kapsamındaki aynı destek konularından daha önce yararlanan veya yararlanacak olan yatırımcılar, Bakanlığa bu Karar kapsamındaki yatırımlar için müracaat edemez.

Denetim ve cezai hükümler

Bakanlık bu Karar kapsamındaki hibe ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri alır.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranlan dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan karar ve devam eden yatırımlar

25/12/2018 tarihli ve 502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

502 sayılı Cumhurbaşkanı Karan kapsamında yatırıma alman ve devam eden yatırımlara ilişkin iş ve işlemlere ve söz konusu Karar çerçevesinde biten yatımların hibe ödemeleri için daha önce ayrılmış olan ödeneklerin kullandırılmasına, anılan Karar hükümlerince devam edilir. Bu yatırımların son tamamlanma tarihlerine ilişkin süreler Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın