logo

reklam
28 Ocak 2020

Kursa başvurular sürüyor

Kursa başvurular sürüyor

Kursa başvurular sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) 07-09 Şubat 2020 tarihinde ilimizde Halter Aday Hakemlik Kursu açılacak. Kursa başvurular devam ediyor.

Hakem Olabilme Şartları

Hakem eğitim kursuna katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Milli sporcular hariç, 18 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak,

c)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d)Resmi bir kurum doktorundan sağlıklı olduğuna dair rapor almak,

e)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış

olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve

haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım

satımlara  fesat  karıştırmak,  devlet  sırlarını  açığa  vurmak  suçlarından  dolayı  hükümlü

bulunmamak, Resmi Gazete’ de yayınlanan Gençlik ve

Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Türkiye Halter

Federasyonu Disiplin Talimatına göre bir defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men

veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

 

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.