logo

reklam
11 Eylül 2019

Eylül ayı meclis kararları açıklandı

Eylül ayı meclis kararları açıklandı

Eylül ayı meclis kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesi meclisinin Eylül ayı meclis toplantısı kararları açıklandı.

73/3 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan İlave ve Revizyon İmar Plan Notları Madde 38.  “Yapılarda kademelendirme yapılması gerektiren durumlarda;  kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 20 metreden aşağı olamaz. Son kademenin 20 metreden az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina yüksekliği imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.” Hükmü yer almakta olup, bu hükmün;

“Yapılarda kademelendirme yapılması gerektiren durumlarda;  kademelendirmede her kademe, cephe boyunca ve yapı derinliğince 30 metreden aşağı olamaz. Son kademenin 30 metreden az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina yüksekliği imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.” olarak değiştirilmesi,

İlave ve Revizyon İmar Plan Notlarına

“İmar Planında T1, TİCK1,  TİCK3 olarak işaretlenmiş olup, zemin katında asma katlı yapılaşma yapılabilen alanlarda, imar planındaki toplam yapı yüksekliklerini geçmemek koşulu ile asma katlı zemin kat yüksekliği döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere 6.00 metre olarak yapılabilir.

Planda T1, TİCK1,  TİCK3 olarak işaretlenmiş olup emsal belirtilmemiş zemin katında asma katlı yapılaşma yapılabilen alanlarda, sadece asma katta kullanılmak üzere ilave 0,30 Emsal verilebilir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 8. Fıkrasında  “22 nci maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz.” İbaresi yer almakta olup, asma kat için verilen emsal toplam emsale ve %30’luk kısma eklenmeyecektir.

İmar planında T2 olarak belirlenmiş alanlarda imar planındaki toplam yapı yüksekliklerini geçmemek koşulu ile kat yüksekliği döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere 9,50 metre olarak yapılabilir.” Hükümlerinin eklenmesinin, uygun olduğu görüşüne varılmış olup, 1/1000 UİP-38442 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne;

Komisyon raporunun madde madde işaretle oylanması neticesinde oy birliğiyle karar verildi.

3143 ada 4 ve 5 parsellerin mirasçıları olan Kevser Yılmazer, Mehmet Kılıçkaya, Gülser Doğrul, Adnan Gencer, Rüştü Gencer’in ve 3143 ada, 2 parselin mirasçıları olan Besime İzci, Hatice Nurlu, Mustafa İzci, Fatma Taşcı ve Kadir İzci’nin itirazlarının reddine oy birliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ekli Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Belediyece ihtiyaç duyulmayan 50 FE 522 plakalı çekme belgeli olan Yol Süpürme Aracı Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31. Maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 4. Maddesi gereğince, Karapınar Belediyesine hibe edilmesine, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

Ekim ayı meclis toplantısının 3 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.